دکتر ابوالفضل بجانی

از ورزش تا فرهنگ و اجتماع

⭕️با صحت و سقمش کاری ندارم، اما، نقل است؛ از علل پیروزی عرفات در زنده نگهداشتن موضوع فلسطین، تربیت نسل خبرنگارانی بود که توانستند صدای این ملت مظلوم را جهانی کنند.

⭕️ورزش از نظر درک شدن؛ از طرف هم سیاست‌مداران و هم مردم عادی، موضوعی مظلوم است. هر دو به این مقوله به عنوان یک موضوع جانبی و تفریحی نگاه می‌کنند. در حالیکه، ورزش امری بنیادی و نیازی اساسی است.

⭕️در مقابل ورزشیون چه آکادمیک، چه اجرایی، هیچ دفاع جامع و واقعی از این حیطه ندارند و ورزش مانند شهری بی‌دفاع یا بددفاع به حال خود رها شده است تا مراکز استراتژیک آن مخروبه بماند، هرچند عده‌ای همیشه در حال بازسازی و زیباسازی مبادی ورودی این شهر هستند.

⭕️می‌توان گفت تمام تلاشهای آکادمیک‌ها در ورزش در حال خاک خوردن در قفسه‌ها و بسیاری از تلاش‌های اجرایی‌ها در ورزش منتهی به بن‌بست زرد شده است. به نظر می‌رسد نیاز بر نقطه مشترک و اتحاد این دوبال است. پیشنهاد اجرایی شدن این اتحاد، تلاش برای تربیت نسلی که بتواند در معیارهای علمی و به زبان عمومی برای مسئولین و مردم بنویسند.

⭕️خبرنگاری و نویسندگی ورزشی، این حلقه مفقوده و ضروری می‌تواند، همان نقش خبرنگاران فلسطینی را بازی کند و صدای نیاز در حال بی‌توجهی و جعل‌شدن را رساتر و منطقی‌تر به گوش‌ها برساند. تربیت این نسل در زمان حاضر، می‌تواند بهترین هدیه حاکمیت متخصصین علمی برای نهاد ورزش باشد.

⭕️⭕️نسلی که بتوانند، مردم و مسولین را با نیاز واقعی، ضروری و مداوم ورزش آشنا کرده و آشتی دهند.

دیدگاهتان را بنویسید