دکتر ابوالفضل بجانی

از ورزش تا فرهنگ و اجتماع

امتیاز دهی در مصاحبه دکتری برای دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در دوره دکتری در تمامی رشته ها را دارند بسیار مهم می باشد. امتیاز دهی در مصاحبه دکتری از طریق وزارت علوم تدوین و به دانشگاهها ارایه شده تا فرآیند ارزیابی در مصاحبه بر اساس آن باشد.

امتیاز دهی در مصاحبه دکتری بر اساس ملاک های زیر می باشد:

الف) سوابق پژوهشی

ب) سوابق آموزشی

ج) شرایط مصاحبه

 

در زیر به بیان اهمیت سوابق پژوهشی اقدام می گردد:

تعداد مقالات ISI

تعداد مقالات علمی پژوهشی

تعداد مقالات علمی ترویجی

شرکت در کنفرانسهای معتبر

سوابق پژوهشی (تحقیقات و یا طرحهای ملی و غیره)

کسب رتبه در جشنواره ها و مقام در مسابقات علمی

گواهی ثبت اختراع

تالیف یا ترجمه کتاب

بخشی از امتیاز دهی در مصاحبه دکتری بر اساس تعداد مقالات ISI می باشد. مقاله ISI بیشترین نمره را در مصاحبه دکتری به خود اختصاص می دهد؛ به طوریکه امتیاز یک مقاله ISI برابر 7 می باشد. حتی این نمره می تواند بر اساس ضریب تاثیر مجله ای که مقاله در آن چاپ شده است افزایش یابد. ضریب تاثیر یک شاخص کمی است که برای ارزیابی، مقایسه و رتبه بندی نشریات علمی در رشته های مختلف در سطح ملی یا برای مقایسه مجله ها در سطح بین المللی به کارگرفته می شود. این شاخص فروانی استنادهایی را نشان می دهد که در طول یک دوره زمانی مشخص به یک مقاله چاپ شده در یک نشریه داده می شود. در نهایت حداکثر نمره ای که به مقالات ISI یک فرد در امتیاز دهی در مصاحبه دکترا داده می شود 25 است.

امتیاز دهی در مصاحبه دکتری شامل مقالات علمی پژوهشی نیز می شود. به طوریکه هر مقاله پژوهشی انگلیسی حداکثر 6 امتیاز و هر مقاله علمی پژوهشی فارسی حداکثر 5 امتیاز دارد.  نهایتاً در امتیاز دهی در مصاحبه دکتری حداکثر نمره به مقالات علمی پژوهشی 15 می باشد.

یکی دیگر از ملاکهای امتیاز دهی در مصاحبه دکتری مقالات علمی ترویجی است. به طوریکه به یک مقاله ترویجی 2 امتیاز و یک مقاله دانشجویی 5/.  امتیاز دارد. حداکثر نمره امتیاز دهی در مصاحبه دکترا به مقالات علمی ترویجی 5 می باشد.

امتیاز دهی در مصاحبه دکتری شامل کنفرانسهای معتبر نیز می باشد. شرکت در یک کنفرانس بین المللی خارجی 2 امتیاز دارد. کنفرانس بین المللی داخلی 1/5 امتیاز؛ همایشها، پنجمین همایش به بالا 5/. امتیاز؛ همایشهای دانشجویی امتیاز ندارند؛ و کنفرانسهای ملی 1 امتیاز دارند. در نهایت، حداکثر نمره ای که شرکت در کنفرانس ها در امتیازدهی در مصاحبه دکتری به خود اختصاص می دهند برابر با 5 می باشد.

بخشی از امتیاز دهی در مصاحبه دکتری را سوابق پژوهشی مانند شرکت در طرحهای ملی، تحقیقاتی و غیره به خود اختصاص می دهند. هر طرح در امتیاز دهی در مصاحبه دکتری 4 امتیاز دارد به صورتیکه مجری 4 امتیاز و همکار 1 امتیاز. در امتیاز دهی در مصاحبه دکتری شرکت در طرحهای ملی و امثالهم نهایتاً 10 امتیاز دارند.

امتیاز دهی در مصاحبه دکتری شامل کسب رتبه در جشنواره ها و مقام در مسابقات علمی نیز می گردد. حداکثر امتیاز این بخش در امتیاز دهی در مصاحبه دکتری 15 می باشد.

داشتن گواهی ثبت اختراع یکی دیگر از ملاک های امتایز دهی در مصاحبه دکتری می باشد. هر مورد داشتن گواهی، 5 امتیاز دارد. کل امتیازی که یک فرد می تواند در این بخش از امتیاز دهی در مصاحبه دکتری کسب نماید 10 می باشد.

داشتن تالیف و یا ترجمه، آخرین قسمت از بخش پژوهشی است که دارای امتیاز می باشد. در امتیاز دهی در مصاحبه دکتری تالیف کتاب تا سقف 15 امتیاز و ترجمه کتاب تا سقف 5 امتیاز نمره دارد. بنابراین، حداکثر نمره ای که تالیف یا ترجمه کتاب در امتیاز دهی در مصاحبه دکتری دارد، برابر با 15 می باشد.

همانطوریکه از توضیحات بالا بر می‌آید، دانشجویان عزیز باید توجه داشته باشند که داشتن مثلاً دو مقاله ISI می تواند بخش اعظم نمره مصاحبه دکتری را نصیب آنها نماید

دیدگاهتان را بنویسید