دکتر ابوالفضل بجانی

از ورزش تا فرهنگ و اجتماع

در مواردي که واريانس جامعه يا درصد خطا را در اختيار نداشته باشيم مي‌توانيم از اين جدول براي برآورد حجم نمونه استفاده نماييم.  اين جدول حداکثر تعداد نمونه را مي‌دهد و چنانچه با فرمول تعيين حجم نمونه کوکران محاسبه کنيد معمولا تعداد نمونه کمتری بدست خواهد آمد.

راهنمای جدول: با نگاهی به جدول از چپ به راست، ابتدا حجم جامعه و سپس حجم نمونه ذکر شده است:

s= نمونه

N= حجم جامعه

N S N S N S N S N S
10 10 100 80 280 162 800 260 2800 338
15 14 110 86 290 165 850 265 3000 341
20 19 120 92 300 169 900 269 3500 246
25 24 130 97 320 175 950 274 4000 351
30 28 140 103 340 181 1000 278 4500 351
35 32 150 108 360 186 1100 285 5000 357
40 36 160 113 380 181 1200 291 6000 361
45 40 180 118 400 196 1300 297 7000 364
50 44 190 123 420 201 1400 302 8000 367
55 48 200 127 440 205 1500 306 9000 368
60 52 210 132 460 210 1600 310 10000 373
65 56 220 136 480 214 1700 313 15000 375
70 59 230 140 500 217 1800 317 20000 377
75 63 240 144 550 225 1900 320 30000 379
80 66 250 148 600 234 2000 322 40000 380
85 70 260 152 650 242 2200 327 50000 381
90 73 270 155 700 248 2400 331 75000 382
95 76 270 159 750 256 2600 335 100000 384
3 thoughts on “جدول نمونه‌گيري مورگان براي تعيين حجم نمونه”

دیدگاهتان را بنویسید