دکتر ابوالفضل بجانی

از ورزش تا فرهنگ و اجتماع

این سوال مانند این سوال که اول مرغ بود یا تخم مرغ، هیچگاه جواب صحیحی نخواهد داشت. تنها می‌توان دو زاویه دید را برای آن مطرح ساخت؛

نخست اینکه، کشور مدیون این قهرمانان است، زیرا آنان با بذل عمر و جان خویش پرچم کشور را به اهتزاز درمی‌آورند و کارکردهای مختلف ملی، اجتماعی و سیاسی دارند. از این جهت وجود آن‌ها ضروری است و برخورداری از خدمات و نعمات حقشان است.

از دیگر سو، می‌توان گفت این افراد برای خود ورزش کرده‌اند و مسیر زندگی خویش را در این راستا وقف کرده‌اند. مانند خیلی از افراد دیگر از زیرساخت‌های موجود کشور به هر نحوی، کم یا بیش، کافی یا ناکافی بهره برده‌اند و با نام کشور و پشتوانه مردم در عرصه‌های جهانی حضور یافته و خود را نشان داده‌اند. همانطور که خیلی از افتخارآفرینان برای کشور وجود دارند که از قضا ناشناخته هم هستند، ورزشکاران هم افتخارآفرینانی هستند که شهرتی نیز دست‌وپا کرده‌اند و این موضوع حقی ویژه برای آنان ایجاد نمی‌کند.

قطعا می‌توان حالتی بینابینی نیز برای این موضوع در نظر گرفت. اما آیا می‌شود اینگونه تعبیر کرد که معتقدین به دو سر دور و افراطی پیوستار بیشتر تحت تأثیر دیدگاه خاص سیاسی خود هستند و از منظر حب و بغض سیاسی به مسأله نگاه می‌کنند؟!

دیدگاهتان را بنویسید