دکتر ابوالفضل بجانی

از ورزش تا فرهنگ و اجتماع

زبان تخصصي فيزيولوژي و تغذيه آمار، سنجش و اندازه گيري حركت شناسي و بيومكانيك رشد و يادگيري حركتي حركات اصلاحي و آسيب شناسي مديريت سازمانها و مسابقات
فيزيولوژي ورزشي 3 4 2 2 1 1 1
مديريت ورزشي 3 1 3 1 2 1 4
آسيب شناسي وحركات اصلاحي 3 1 2 2 1 4 1
بيومكانيك ورزشي 3 1 2 4 1 2 1
رفتار حركتي 3 1 2 2 4 1 1
3 thoughts on “عناوين گرايش‌هاي كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي همراه با مواد و ضرايب امتحاني”

دیدگاهتان را بنویسید