برچسب: APA

روش نوشتن فهرست منابع به روش APA

روش APA يک روش استاندارد براي نوشتن فهرست منابع است. روش APA توسط انجمن روانشناسي امريکا يا American Psychological Association ارائه شد. قواعد استناد منبع در متن و قواعد استناد در پايان متن ارائه...