دکتر ابوالفضل بجانی

از ورزش تا فرهنگ و اجتماع

چرا احساس نیاز واقعی برای حضور تماشاگر در ورزشگاه‌ها وجود ندارد؟

موازین زندگی امروزه اکثرا بر اقتصاد، بده‌بستان، نفع‌و‌ضرر و عرضه‌وتقاضا استوار است. از شرکت‌های بزرگ چند ملیتی گرفته تا شرکت‌توسعه و رشد خود می‌اندیشند. همه این شرکت‌تی ویژگی‌های خاص خود…

شروع

شروع یک کار، بخشی از آن کار محسوب نمی‌شود، تمام آن کار است. شروع که بکنی، خوب که شروع بکنی ادامه می‌دهی خوب ادامه می‌دهی. از امروز شروع می‌کنم برای نوشتن. خواهم…